Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Artikkelforfatterne er senioradvokat Ingrid Sævold Moe og advokat/partner Olav Pedersen i Harris Advokatfirma AS.

Bystyret ble ikke hørt av staten

Regjeringen har ikke hørt på Bystyret i Bergen når det gjelder strandsonen.

Kommentar

tirsdag 1. juni 2021 23:03 (Oppdatert 2. september 2021 11:32 )

Av Ingrid Sævold Moe og Olav Pedersen i Harris Advokatfirma AS.

I høringsuttalelse til forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, ba Bystyret i Bergen om at Bergen kommune skulle settes i den strengeste kategorien for strandsonevern – sone 1, likt som i Oslofjorden.

Regjeringen har nå vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen, og gjorde ikke endringer i tråd med Bystyrets ønske. Bergen kommune er fremdeles i sone 2.

Bakgrunnen for soneinndelingen

Strandsonen er gitt en særlig beskyttelse gjennom byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet kan fravikes gjennom kommunale planer. Forutsetningen for avvik er at hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser er ivaretatt.

De nye statlige planretningslinjene gir føringer for hvordan kommunene kan ivareta disse interessene. Retningslinjene erstatter dagens retningslinjer, som ble vedtatt i 2011. De nye retningslinjene skal gi større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbebygde strøk langs kysten. Samtidig videreføres den strenge strandsonepolitikken i pressområdene i Sør- og Midt-Norge og i Oslofjorden.

Retningslinjene er strengest der utbyggingspresset er stort og verneverdiene høyest. I likhet med tidligere opereres det med geografisk differensiering i form av at retningslinjene deler landet inn i tre soner med ulike føringer tilpasset utbyggingspress og behovet for vern av interessene som skal ivaretas i strandsonen:

– Sone 1: kystkommunene i Oslofjordregionen

– Sone 2: andre områder der presset på arealene er stort

– Sone 3: områder med mindre press på arealene

Bergen, del av Alver (Lindås og Meland), Askøy, Bjørnafjorden (tidligere Os) og Øygarden kommune omfattes i likhet med tidligere av sone 2. Resten av Vestland kommunene omfattes av sone 3.

Soneinndeling er illustrert gjennom et digitalt plankart, hvor sone 1 er angitt med rød, sone 2 er angitt med mørk gul/oransje, mens sone 3 er angitt med gul:

Hva er lov i sone 2?

I sone 2 skal byggeforbudet som hovedregel fremdeles praktiseres strengt, men det kan skilles mellom pressområder og områder med lavere utbyggingspress innenfor sonen. For pressområdene i sone 2 medfører de nye statlige planretningslinjene minimalt med endringer. Samtidig gir de nye statlige planretningslinjene økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i områder med lavere utbyggingspress, typisk i utkantområder av sone 2.

Dispensasjoner kan gis innenfor sone 2, men skal som den klare hovedregel unngås i sentrale områder hvor presset på arealene er stort. I retningslinjene fremgår det at ny utbygging skal unngås på arealer med betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Likevel modifiseres dette med at det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen. Brygger og naust nevnes som eksempel på hva som kan tillates.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Perfekt storm i transaksjonsmarkedet i Bergen

Nyheter / torsdag 16. september 2021

Advarer Bergen-politikerne mot Oslo-fellen

Nyheter / onsdag 15. september 2021

Vil bygge på helsepark med to etasjer

Nyheter / tirsdag 14. september 2021

Tre leiegårder solgt – kommunen benytter ikke forkjøpsrett

Nyheter / mandag 13. september 2021

Sigba Eiendom fikk overskudd på 100 millioner

Nyheter / torsdag 9. september 2021

Leieinntektene skyter i været i Simonsviken Næringspark

Nyheter / onsdag 8. september 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no