Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VANT FREM: Bergen tingrett slår fast at driverne av Garage personlig må svare for å punge ut for husleie til City Eiendom, som eier lokalene i Christies gate i Bergen. Foto: NTB/Scanpix

Garages huseier vant frem i retten

Driverne av utestedet Garage i Bergen må personlig dekke husleierestanse til utleierne i Christies gate. I en fersk rettssak kommer det frem at leietakerne var for sen med husleien gjennom 55 terminer.

Thor Arne Brun

fredag 23. oktober 2020 18:15 (Oppdatert 28. november 2020 12:37 )

Musikkhuset AS, som drev utestedet Garage, inngikk leiekontrakt med City Eiendom AS om leie av lokale i Christies gate 14 i Bergen i desember 2016. Musikkhuset disponerte kjeller og første og andre etasje.

I leiekontrakten av 2016 ble det avtalt leie ut 2017, med mulighet for ytterligere ett års leie.

I henhold til selvskyldnerkausjoner stilte eierne av Musikkhuset seg som kausjonister for pliktene til Musikkhuset AS etter husleiekontrakten av 2016. Garantibeløpet utgjorde 250.000 kroner for hver av de saksøkte.

City Eiendom hevet leieavtalen med Musikkhuset AS i midten av juli 2018. Det ble begjært tvangsfravikelse for Bergen tingrett, men Musikkhuset AS flyttet ut frivillig i september 2018.

City Eiendom AS krevde deretter dekning for utestående leie for Musikkhuset AS i medhold av selskyldnererklæringene. Kravet gjaldt for månedene oktober, november og desember 2018. Eierne av Musikkhuset bestred at det var grunnlag for å kreve dekning av de personlig med grunnlag i de stilte garantiene.

Partene kom ikke til enighet, og tvisten kom for Bergen tingrett tidligere i høst etter at City Eiendom stevnet eierne av Musikkhuset.

Retten ikke i tvil

Domstolen slår fast at det er på det rene at begge saksøkte har stilt selvskyldnergaranti datert 19.12.2016, og at garantiansvaret er knyttet opp mot leiekontrakten av samme dato.

De saksøkte har anført at Musikkhuset AS ikke benyttet seg av retten til å forlenge leieavtalen med ett år ut over 1.1.2018. Dermed falt også garantiansvaret bort fordi husleieforholdet ikke lenger var regulert av avtalen fra 2016, mente de.

Retten mener denne anførselen ikke kan føre frem.

For det første, påpeker Bergen tingrett, så ble Musikkhuset/Garage værende i lokalene i 2018 frem til de flyttet ut i september, og hadde fortsatt drift der. For det andre viser en epost fra juli 2017 fra de saksøkte til utleier at Musikkhuset ønsket å leie lokalene i 2018.

Og:

– Musikkhuset AS protesterte også på oppsigelsen (…) i juli 2018, og må av den grunn ansett seg berettiget til å leie lokalene. Det er ikke fremlagt dokumentasjon om at Musikkhuset AS mente det motsatte, nemlig at de ikke benyttet seg av muligheten til å leie i ytterligere ett år, fastslår retten.

Retten legger etter dette til grunn at leieforholdet regulert i avtalen fra 2016 ble forlenget til å omfatte 2018. Dermed stod kausjonsansvaret også ved lag slik som regulert i avtalen fra 2016.

Rettspapirene viser for øvrig at driverne av Garage over en lang periode lå etter med betaling av husleien. I henhold til dommen er husleie betalt for sent i hele 55 terminer.

Retten har heller ikke lagt vekt på saksøktes påstand om at utleier ikke har oppfylt sin tapsbegrensingsplikt, i den forstand at de ledige lokalene ikke ble annonsert aktivt etter at Musikkhuset var ute.

– Retten finner det bevist at utleier aktivt har forsøkt å leie ut lokalene etter at Musikkhuset AS flyttet ut og dermed overholdt tapsbegrensningsplikten. Lokalet ble lagt ut på finn.no allerede den 8. august 2018, fastslår tingrettsdommer Arild Nundal.

Retten er etter dette kommet til at ansvaret under garantiene kan gjøres gjeldende for Musikkhuset AS sine utbetalte husleieforpliktelser for oktober, november og desember 2018 idet ansvaret ikke er falt bort. I henhold til dommen fra Bergen tingrett må eierne av Musikkhuset AS ut med 120.000 kroner i erstatning til City Eiendom. I tillegg ble de dømt til å dekke sakskostnadene til City Eiendom, som var på 29.660 kroner.

Prosessfullmektig for eierne av Musikkhuset var advokat Inger Hygen v/advokatfullmektig Ane Hoemsnes Sæter. City Eiendom var representert av advokat Mats Mæland v/advokatfullmektig Mari Karoline Mellingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Prisdryss i Bergen

Nyheter / søndag 29. november 2020

Bruker 415 mill på gammel skole

Nyheter / lørdag 28. november 2020

Blå Kors vil rive institusjon i Fjellsiden og bygge boliger for salg

Nyheter / fredag 27. november 2020

Denne eiendommen ga Sparebanken Vest en gevinst på 380 millioner

Nyheter / torsdag 26. november 2020

Disse Bergenseiendommene er nå i spill

Nyheter / onsdag 25. november 2020

Bergen huser 18 av Norges 200 største eiendomsselskaper

Nyheter / mandag 23. november 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no