Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

20.000 KVM: Forslaget gir et potensielt byggeareal tilsvarende ca. 20.000 kvadratmeter. (Link Arkitektur er arkitekt og Multiconsult er plankonsulent.)

Her vil Trond Mohn og Selvaag Bolig bygge opp mot 250 boliger

Utbyggerne av planområdet på Sandsli håper på godkjent reguleringsplan innen første kvartal 2024.

Tore Årdal

torsdag 30. juni 2022 6:21 (Oppdatert 18. august 2022 7:51 )

Sandsliåsen 46 Utbygging AS ønsker å transformere Sandsliåsen 46 fra eksisterende kontor- / næringsbebyggelse til boligbebyggelse. I kombinasjon med boligene vil det vurderes å etablere noe næring av typen forretning, café og service i området.

– Området er regulert til kontor i en eldre reguleringsplan. En endring av arealformål fra kontor til bolig representerer en fortsettelse av transformasjonen fra næring / kontor til boligformål på Sandsli, fremgår det av planinitiativet, som det nå er varslet oppstart av reguleringsplan for.

Sandsliåsen 46 Utbygging AS eies 50/50 av Selvaag Bolig og Trond Mohn-selskapet Bergen Næringsbygg.

Planområdet ligger på Sandsli, rundt 15 km sør for Bergen sentrum og 3 km øst for Bergen lufthavn Flesland. I kommuneplanens arealdel 2018 er området hovedsakelig avsatt til byfortettingssone, sone 2, og en mindre del er avsatt til ytre fortettingssone, sone 3.

– Det er god tilgang til planområdet for gående og syklende. Gangavstand til nærmeste bybanestopp i Sandslivegen er ca. 800 meter. Det går busser langs Sandslivegen i nordvest og Flyplassvegen i sør. Hovedsykkeltraseen inn til sentrum ligger langs Flyplassvegen. Tilkomst med bil til planområdet er fra Flyplassvegen via Sandslivegen og Sandsliåsen, fremgår det av planinitiativet.

Forslagsstiller ønsker å utvikle boliger i varierte bygg. I planinitiativet som ble levert til oppstartsmøte, ble det fremlagt en mulighetsstudie med forslag der eksisterende kontorbygg på eiendommen rives, med nye varierte boligtyper som bygger oppunder viktige akser, og det det gjøres endringer på eksisterende terrengnivå for å skape gode overganger mellom gateløp i vest og tilgrensende grøntområde i øst.

I oppstartsmøtet ble dette forslaget vurdert opp mot de innleverte klimagassberegningene, og kommunen ga tilbakemelding om at de ønsket å se klimagassberegninger for et reelt alternativ med ombruk av eksisterende bygningsmasse til boligformål.

Det er med bakgrunn i dette utført en tilstandsanalyse og ombrukskartlegging av eksisterende bygg og utarbeidet en egen mulighetsstudie som viser alternativer for bevaring av deler av eksisterende bygningsmasse.

– Det mest realistiske av disse er det utført nye klimagassberegninger for, og er omtalt som alternativ 2. Alternativet omfatter delvis bevaring, påbygg og noen nybygg for å få et sammenhengende prosjekt som gir boligfortetting, skriver plankonsulent Multiconsult i planforslaget.

Forslagsstillers anbefalte forslag  (rive eksisterende bygningsmasse, ny bebyggelse og terrengbearbeiding) legger opp til en tredeling av planområdet med terrassering, og høyere og tettere bebyggelse mot vest, noe lavere bebyggelse i midten, og lavest byggehøyde og utnyttelse i øst. I vest foreslås større lamellbygg og punkthus, slik at de skaper et gaterom i Sandsliåsen og får lik skala som planlagt bebyggelse på vestsiden av gaten. I midten foreslås en variasjon mellom byhus og lamellbygg, mens det i øst foreslås småhus.

– Lavere og mindre bygg mot øst gir bedre sammenheng med grøntområder, golfbane og småhusbebyggelse på omkringliggende åser. Bruk av ulik skalering og varierte typologier for bebyggelsen vil også gi varierte opplevelser av byggeområdet, og skaper rom og gjennomganger for gående og syklende, skriver Multiconsult.

Forslaget gir et potensielt byggeareal tilsvarende ca. 20.000 kvadratmeter, som ifølge Christian Flølo Geithus – regionleder i Selvaag Bolig – vil tilsvare 200-250 boliger. Utbyggerne legger opp til ferdig godkjent reguleringsplan innen første kvartal 2024, og salgsarbeidet vil starte opp umiddelbart etter dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no