Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling. Foto: Vibeke Blich

Kommunen svarer om Kokstad øst

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, svarer her med informasjon om Bergen kommunes oppfølging av områdereguleringsplanen for Kokstad øst som ble opphevet av Fylkesmannen.

Kommentar

mandag 18. mai 2020 23:50 (Oppdatert 10. september 2020 6:29 )

Av Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

I artikkel 29. april skrev Olav Pedersen og Camilla Heggø Olsen fra advokatfirmaet Harris om Fylkesmannens oppheving av vedtaket av en viktig områdereguleringsplan i Bergen. Pedersen og Heggø Olsen avsluttet med å spørre om hva som nå skjer, ikke minst fordi det er godkjent en rekke tiltak og inngått avtaler på grunnlag av den planen som Fylkesmannen nå har opphevet.

For Bergen kommune er det viktig å informere om hva vi foretar oss i situasjonen vi nå står i. Innledningsvis er det naturlig å ta med en kort oppsummering av historikk og status.

Bystyret vedtok områdereguleringsplan for Kokstad øst i møte 22.mars 2017, sak 80-17. Vedtaket ble påklaget og bystyrets vedtak er nå opphevet som følge av Fylkesmannen i Vestland sitt vedtak av 6. april 2020 i klagesaken.

Fylkesmannen har gitt Statens vegvesen medhold i at de skulle fått anledning til å uttale seg til fjerning av hensynssone for båndlegging langs Kokstadflaten. Hensynssonen ble tatt ut i bystyrets behandling ut fra stor usikkerhet om når trinn III av Ringveg vest kan bli realisert. Selv om klagen kun berører deler av planen, er hele planen opphevet. Båndleggingen gjelder del av vegen Kokstadflaten og krysset med Kokstadvegen. Denne vegen og vegkrysset vil bli ny hovedtilkomst til Kokstad fra Flyplassvegen dersom trinn III av Ringveg vest realiseres.

Områdereguleringsplanen omfatter et stort areal med en rekke næringsvirksomheter. Siden vedtaket i 2017 er det gjort vedtak i 50 byggesaker basert på planen, 21 av disse er fortsatt til behandling. I rammetillatelsene er det stilt vilkår etter rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen både for igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser og ferdigattester. I tillegg pågår det behandling av flere nye innkomne byggesaker. Opphevelse av reguleringsplanen i sin helhet får også følger for fem utbyggingsavtaler som er inngått, samt pågående arbeid med nye utbyggingsavtaler. Det har stor betydning for videre saksbehandling og utbygging at områdeplanen for Kokstad øst snarlig kan vedtas på nytt og gi nødvendige hjemmelsgrunnlag for vedtak.

Bergen kommune tar denne saken på største alvor, og arbeider nå på flere fronter for å redusere negative konsekvenser av opphevingen av bystyrets vedtak.

1. Anmodning om omgjøring av vedtak

Bergen kommune har i brev av 11. mai 2020 bedt om at Fylkesmannen i Vestland omgjør sitt vedtak av 6. april. Hovedargumentasjonen i kommunens anmodning handler om at Fylkesmannens vedtak gjelder oppheving av hele planen, mens innholdet i klage som er tatt til følge gjelder et klart avgrenset areal og et klart avgrenset formål. Etter Bergen kommunes vurdering står vedtaket om å oppheve hele planen ikke i rimelig forhold verken til klagens innhold eller de store samfunnsmessige konsekvensene av Fylkesmannens vedtak.

2. Reguleringsplanen fremmes til ny 2.gangs behandling i bystyret 24.juni

Kommunen vil fremme reguleringsplanen for ny politisk behandling så raskt som mulig. Fylkesmannens begrunnelse tas til etterretning ved at hensynssonen som ble tatt ut i bystyrebehandlingen tas inn igjen. Hensynssonen var en del av planforslaget som var til offentlig ettersyn i 2014 og 2015, og det er derfor ikke behov for ny høring. Ny bystyrebehandling vil utelukkende gjelde retting av denne feilen, og planen vil ellers fremstå som identisk med planen som er opphevet. Planforslaget vil bli fremmet til byrådet om kort tid, slik at det kan komme til sluttbehandling i bystyrets møte 24. juni.

3. Parallell gjennomgang av konsekvenser og behov for tiltak

Parallelt med dette, går kommunen gjennom alle vedtak og utbyggingsavtaler som er inngått på grunnlag av planen som er opphevet. Kommunen vil vurdere behov for nye vedtak for å sikre gyldighet i disse sakene i perioden før saken tas til ny endelig behandling. Vi vil også gjennomgå alle søknader om tiltak som nå er til behandling i kommunen, inkludert pågående arbeid med nye utbyggingsavtaler. Disse vil med stor sannsynlighet måtte avvente sluttbehandling til bystyret har fattet nytt vedtak av reguleringsplan, men det vil under alle omstendigheter bli arbeidet parallelt slik at vedtak kan fattes raskt etter nytt vedtak av plan.

Bergen kommune vil i tillegg vurdere eventuelle andre konsekvenser som følger av Fylkesmannens vedtak, og mulige avbøtende tiltak. Vi vil legge stor vekt på å holde alle som er direkte berørt oppdatert med god informasjon om den videre utviklingen i saken.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Et fullstendig uegnet leieobjekt med en illojal utleier»

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Selger handelseiendom

Nyheter / torsdag 17. september 2020

Vil bygge 36 boliger i Årstad

Nyheter / tirsdag 15. september 2020

– Århundrets mulighet for Bergen

Nyheter / mandag 14. september 2020

Forbildeprosjekt på Nordnes

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Kluge styrker transaksjonsteamet i Bergen

Nyheter / torsdag 10. september 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no