Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Lars Clementsen Pedersen og Fredrik Barth mener man har fått en unik mulighet til å bygge en by på Dokken.

Slik kan Dokken bli by

Bergens mest attraktive og sentrumsnære område vil snart være klart for utbygging. “Snart” kan være om 2-3 år, eller om 10-20 år. Vi mener at området kan være klart til utbygging om 2-3 år. Dette forutsetter at det offentlige samarbeider med det private og trekker i samme retning fra dag 1.

Kommentar

tirsdag 15. januar 2019 8:39 (Oppdatert 12. april 2019 16:18 )

Kommentar av Lars Clementsen Pedersen, Daglig leder i MIME Prosjekt AS og Fredrik Barth, Daglig leder i Vill Urbanisme AS.

Grunneier har et helt legitimt behov for å skape verdier – dette er befolkningens verdier. Vi mener at Dokken tilhører det offentlige, og det offentlige er deg og meg. Bergen Kommune har tradisjon for å regulere eiendom før salg. Dette er en fornuftig og velkjent strategi. Vi mener imidlertid at både innholdet i planen og den finansiell kapasiteten til å løfte investeringene som må til, innebærer at private må på banen i tidlig fase.

Krever privat og offentlig samarbeid

Vi mener at grunneier bør invitere Statsbygg og private aktører som har finansiell kapasitet til et forpliktende samarbeid og gjerne i et utbyggingsselskap. Vi mener at denne grupperingen bør legge premisser for området, og bør eie planprosessen fra start til mål.

Mange vil kjenne igjen ideen fra Kristiansand og fra Bjørvika i Oslo. Og pr dags dato har vi få andre eksempler på mer vellykkede transformasjonsprosesser i Norge. Og vi mener at vi må lære fra de beste.

Viktig med adskilte roller

Vi mener at det vil være vesentlig at Bergen Kommune skiller rollen som aktør i et utbyggingsprosjekt fra rollen som plan- og bygningsmyndighet strengt adskilt. Uklarhet om kommunens ulike roller kan gi grunnlag for påstander om forskjellsbehandling, inhabilitet og myndighetsmisbruk, og det vil være en risiko for at det kan skje.

Det finnes få eksempler på vellykket samarbeid mellom Bergen Kommune som grunneier og private utbyggere i Bergen. Vi mener at det står ingenting i veien for at kommunen kan legge til rette for gjennomføringen av en arealplan på denne måten. Så lenge kommunen overholder de alminnelige kravene til saksbehandling, saklighet og likebehandling, samt opptrår varsomt med å ikke medvirke til avtaler som binder reguleringsmyndigheten på en uheldig måte.

Kommunen står fritt til å organisere utbyggingsprosjektet

Kommunen står derfor i utgangspunktet fritt til å velge hvordan den vil delta og organisere seg i et utbyggingsprosjekt så lenge kommunens rammeverk som kommuneloven, regelverket for offentlige anskaffelser og konkurranseregler ikke setter begrensninger eller stiller krav. Kommunens rammeverk kan imidlertid bli førende for hvordan deltakelse i et utbyggingsprosjekt bør organiseres og hvilke selskaper som skal etableres. Avtaler i strid med kommunens rammeverk kan medføre ugyldighet og offentlige sanksjoner. Det er gjort en rekke studier på konsepter inne på planområdet de siste 10-20 år. Felles for de fleste, er at de har basert seg på et grunnleggende premiss: uavklart situasjon rundt eierrettigheter for tomten.

Vi mener at det må bli opp til grunneier å vurdere videre prosess i forhold til konseptutvikling, men vi mener at grunneier bør samle alle arbeidene som er gjort for området og benytter dette som et underlag for en plan- og designkonkurranse.

Visjon Dokken – et realistisk scenario

Gjennom tidligere ansettelsesforhold ledet vi arbeidet med studien som ble hetende Visjon Dokken. Dette er det mest omfattende mulighetsstudiet for områdene i Bergen Havn. Siden 2014 har vi dermed arbeidet for å muliggjøre utvikling av denne bydelen, og gjort oss en god del erfaringer og betraktninger som er relevant for den videre utviklingen. Vi har gjennomgått utbyggingsøkonomi og muligheter for en etappevis utbygging. Vi har undersøkt tidsaspektet, og sett på hvordan en kan gjennomføre en utbygging. Visjonene som er utarbeidet gir innspill til disse mulighetene, og definerer kanskje et handlingsrom for hva som er mulig å gjøre.

FN´s bærekraftsmål for byutvikling

Visjon Dokken tok utgangspunkt i FN’s bærekraftsmål for byutvikling, og studerte hvordan Dokken kunne bli seende ut dersom man la slike parameter til grunn. Vi viste i arbeidet muligheten for å realisere over 500.000 kvm bygg. Dette inneholdt nesten 4000 boliger, 8000 arbeidsplasser, 500 barneskoleplsser, 200 barnehageplasser, kulturformål, og 1,5 km ny tilgjengelig sjøfront. Vi viste over 15000 kvm offentlig park, og 15000 kvm offentlig rom. Visjon Dokken var en komplett byvisjon basert på bærekraftige prinsipper.

2018 – Akvariet og Havforskningsinstituttet

I 2018 har vi jobbet videre med lokaliseringsspørsmål knyttet til nytt Akvarium og Havforskningsinstitutt (HI). Det var viktig å vise Statsbygg muligheten for en realistisk gjennomføring av det statlige prosjektet på Dokken. Visjon Dokken er ingen statisk visjon, den har alltid vært et utgangspunkt for å diskutere bærekraftig by. Vi justerte derfor forslagets nordre del, og tilpasset visjonen til ny kunnskap og nye ideer. På Sydnesfluene, der BRING i dag holder til og skal flytte ut fra innen 2 år, fant vi plass for både Akvariet og Havforskningsinstituttet. Dette området helt nord på Dokken kan transformeres og utvikles innen kort tid, og er stort nok til å romme store deler av byens ambisjoner for videre vekst. Uten å røre noen av de operative havnearealene kan man innen tidsramme på 2-3 år starte arbeidet med å realisere nytt kontorbygg for HI, nytt Akvarium for Bergen, et stort opplevelsessenter, mellom 300-400 boliger (gjerne med sosial profil) og over 35.000 kvm kontorfasiliteter koblet til marin og maritim næring.

De første milepælene er unnagjort

Desember 2018 var en merkemåned for Bergen. Noen av de viktigste beslutningene innen byutvikling på lang tid, tippet da i Bergens favør. Havnerådet og havnestyret vedtok tidlig desember å flytte Bergen Havn til Ågotnes og frigjør dermed Dokken til byutvikling. Senere samme måned vedtok staten at den nye «marine klyngen»; samlokaliseringen av HI, fiskeridirektoratet m.fl. skal lokaliseres til Dokken. Dokken fikk dermed en statlig motor i utviklingen – rollen operaen hadde i Bjørvika. Bergen kommune har på sin side sikret seg eierskap til arealet og sitter nå i førersetet på den prosessen som vil bringe byen vår fremover. Dette er en gyllen sjanse for å flytte byen i en ny, grønn og bærekraftig retning, dersom vi nå finner en måte å gjennomføre visjonene på.

Et gjensidig forpliktende samarbeid

Vi tror muligheten som ligger foran oss er enestående i Bergens nyere historie. Men det er vesentlig at Dokken blir utviklet gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid, hvor det offentlige og private utviklere bidrar mot et felles mål.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no