Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LØFT: Levekårsundersøkelsene viser at området har behov for et løft med tanke på sosial bærekraft og utjevning av sosiale ulikheter.

Vil gjøre Loddefjord mer attraktivt

Et strategisk planprogram skal legge til rette for at Loddefjord kan fortettes og utvikles bærekraftig som gåby med en attraktiv sentrumskjerne.

Tore Årdal

mandag 6. januar 2020 22:52 (Oppdatert 22. mars 2020 23:15 )

Plan- og bygningsetaten (PBE) har tatt initiativ til og ber om oppstart av planarbeid til fastsetting av et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Planarbeidet omfatter et geografisk avgrenset område der sentrumskjernen, byfortettingssone, foreslått friområde rundt Bjørndalspollen og tilgrensende friområder inngår.

– Vi ønsker å starte arbeidet med SPP fordi det er behov for å få på plass strategiske grep som sikrer en samordnet bærekraftig utvikling i Loddefjord. Levekårsundersøkelsene viser at området har behov for et løft med tanke på sosial bærekraft og utjevning av sosiale ulikheter. Planarbeidet ses i sammenheng med bystyrets vedtak om områdesatsing for Loddefjord, og vil vektlegge samarbeid og dialog med beboere og aktører i nærmiljøet, heter det i saksfremstillingen i byrådssak.

Loddefjord er definert som bydelssenter og knutepunkt for Laksevåg. I sentrum ligger viktige samfunnsmessige funksjoner som kollektivterminal, offentlig helsetilbud, bibliotek og kulturhus. Sentralt i planområdet og i tilknytting til det store kjøpesenteret Vestkanten er det etablert kommersielle fritidstilbud som badeland og ishall. Boligområdene rundt sentrum er stort sett bygd ut med blokker og rekkehusbebyggelse som har god tilgang til friluftsområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Kommunikasjon både mot vest og til Bergen sentrum er god med tanke på bil og buss. Området er i mindre grad tilrettelagt for gående og syklister.

– Intensjonen med SPP for Loddefjord er å legge til rette for at området kan fortettes og utvikles bærekraftig som gåby med en attraktiv sentrumskjerne. Fortetting i planområdet skal bidra til gode bomiljøer med sosial infrastruktur og møteplasser samt fremtidsrettete løsninger for kollektiv, sykkel og energi, fremgår det av saksfremstillingen.

Byråd for klima, miljø og byutvikling innstiller til byrådet at det utarbeides forslag til strategisk planprogram for Loddefjord. Planarbeidet skal foreslå et overordnet plangrep for framtidig utvikling og fortetting med flere fokusområder og målsettinger. Blant annet skal Loddefjord utvikles som gåby med bilfrie soner, god tilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt.

Loddefjord sentrum skal også utvikles med møtesteder, attraktive torg, grønne byrom og parker. I tillegg kommer variasjon i arbeidsplasser og handel, attraktive bomiljø med sosial bærekraft og offentlige tjenestetilbud. Og ikke minst skal det legges til rette for å øke områdets attraktivitet og til en mer variert befolkningssammensetning i fortettingsområdene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag 30. juni 2020

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag 25. juni 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no