Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Advokat Arne Christian Landsvik (t.v.) og Andreas Tungvåg, som er sivilingeniør og faglig leder brann i Astab.

Betydelig etterslep når det gjelder brannsikkerhet i eksisterende bygg

Dagens krav til brannsikkerhet i byggverk er et resultat av stadig økende kunnskap om brann, samtidig som ny teknologi øker muligheten for å oppdage og begrense konsekvensene av branner.

Kommentar

tirsdag 28. mars 2017 7:24 (Oppdatert 8. mai 2018 7:25 )

Av Arne Christian Landsvik og Andreas Tungvåg – A/Stab

På bakgrunn av at de aller fleste byggverk er oppført etter tidligere byggeregler, er det et betydelig etterslep knyttet til oppgradering av brannsikkerhet i eksisterende byggverk.

For å sikre et nedre minimum av sikkerhetsnivå for alle eldre bygg pålegger lov om brann og eksplosjonsvern eier av ethvert byggverk å sørge for nødvendige sikringstiltak mot brann i bygget. Innholdet i byggeiers plikt er nærmere konkretisert og presisert i forskrift av 1. januar 2016 om brannforebyggende tiltak.

Etter forskriften pålegges eier av byggverk å sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 1985 (BF85) eller senere byggeregler. Det er følgelig lagt til grunn at sikkerhetsnivået i ethvert byggverk skal minst tilsvare BF85.

Bygninger som er lovlig oppført i henhold til byggeforskrift 1985 eller senere forskrifter oppfyller kravet til sikkerhetsnivå i forskriften. Eier av byggverk som ble oppført før 1985 plikter å oppgradere sikkerhetsnivået uavhengig av når bygget ble lovlig oppført. Oppgraderingsplikten får normalt ingen konsekvenser for eneboliger, fritidsboliger, garasjer, uthus o.l., men gjelder i hovedsak bygg med brannteknisk inndeling, eksempelvis handel-, kontor- og lagerbygg.

En sentral forutsetning for kravene til brannsikkerhet i eksisterende bygg er at dagens bruk av byggverket er uendret i forhold til de forutsetningene som ferdigattesten hviler på. Dersom bruken endres eller det utføres andre søknadspliktige tiltak på bygget er utgangspunktet at sikkerhetsnivået for deler eller hele bygget må oppgraderes slik det følger av de tekniske krav som gjaldt på søknadstidspunktet.

Kravet til sikkerhetsnivå innebærer at bruken av bygget til enhver tid skal tilrettelegges slik at risikoen for brann blir på et akseptabelt minimumsnivå. Dette er et såkalt funksjonskrav, som innebærer en overordnet målsetting om at brannsikkerheten heves til et nivå som er innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Ved å gjennomføre en brannteknisk tilstandsanalyse på bygget vil man avdekke om bygget oppfyller gjeldende krav, eventuelt hvilke tiltak man må gjennomføre for å sikre at bygget ivaretar et adekvat sikkerhetsnivå. Utbedringstiltak kan være både bygningsmessige, tekniske eller organisatoriske tiltak.  Slike branntekniske oppgraderinger er ofte søknadspliktige til bygningsmyndighetene.  Utbedringskravet tillater såkalte tekniske bytter. Det vil si at ett sikkerhetstiltak kan byttes ut med et annet sikkerhetstiltak. For eksempel kan brannalarmanlegg og automatisk brannslokkeanlegg i noen tilfeller kunne erstatte branncelleinndeling i eldre byggverk. En betingelse for dette er at det samlede sikkerhetsnivået blir minst tilsvarende referansenivået (BF85).

Byggeiers oppgraderingsplikt gjelder kun så langt utbedringen kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Selv om de tiltak som er nødvendige for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå på bygget blir svært kostbare er det ikke rom for å vektlegge byggeieres økonomi. En brannteknisk tilstandsanalyse gjennomført av brannrådgivere vil ivareta vurderingen av nødvendige tiltak opp mot hva som er praktisk og økonomisk forsvarlig, sett i forhold til korrekt referansenivå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no