Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SOSIAL BÆREKRAFT: Prosjektet skal skape gode bomiljø med fokus på sosial bærekraft. Konseptskisse: 3RW

Nytt boligprosjekt: Vil bygge opp mot 12.000 kvm i Ytre Sandviken

Tomten til Axer Eiendom skal fylles med boliger, nabolagsfunksjoner og gode uteareal tilrettelagt for opphold og rekreasjon.

Tore Årdal

tirsdag 23. april 2024 6:49 (Oppdatert 23. mai 2024 10:29 )

I november i fjor skrev Estate Vest at Axer Eiendom hadde kjøpt Breivikveien 5 i Ytre Sandviken. Tomten er på ca 10 mål, og eiendommen er i dag utleid til næring. Planområdet grenser til sjøen på tre sider, og ligger nedenfor en fjellskrent mot et høydedrag.

Nå har Opus Bergen, på vegne av Axer Eiendom, bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for eiendommen. Arkitekt for innledende skisser og mulighetsstudie er 3RW. Bakgrunnen for planinitiativet er et ønske om å transformere industri- og næringseiendommene på Fagerneset til boliger, i tråd med føringer for Byfortettingssonen (BY) i KPA 2018.

– Transformasjon av området kan bidra til en mangfoldig og blågrønn bydel, hvor sjøfronten tilgjengeliggjøres for allmennheten, og det tilrettelegges for gode uteareal for aktivitet, opphold og møteplasser av høy kvalitet som er åpen og inviterende for publikum, og hvor blågrønne strukturer blir en integrert del av utformingen, i tråd med føringer i Sjøfrontstrategien, heter det i planinitiativet.

Prosjektet skal skape gode bomiljø med fokus på sosial bærekraft.

– Det er et høyt ambisjonsnivå for å redusere klimaavtrykk, hensynta lokalmiljø og tilrettelegge for gode sosiale ordninger. For å oppnå lavutslipp eller klimanøytralitet vil det tas bevisste valg i alle prosjektfasene, med fokus på blant annet gjenbruk, materialvalg, energiforsyning og lokalmiljø på land og i sjø.

Det legges opp til god felles infrastruktur med fellesfunksjoner og deleløsninger. Eksempel på tilbud kan være elektrisk delesykkel, delebil og delebåt, felles samlingsrom, ombrukstorg, sykkelverksted, badeplass og naust.

– Tomten skal fylles med boliger, nabolagsfunksjoner og gode uteareal tilrettelagt for opphold og rekreasjon. Det er i hovedsak tenkt en tett-lav-bebyggelse med stor grad av aktive etasjer på bakkeplan. Mellom bebyggelsen vil det planlegges for gode uterom med variert funksjon.

– Det planlegges for boliger med variasjon i størrelse, slik at det tilrettelegges for et mangfoldig nabolag. I førsteetasjer, gangsoner, urbane plasser og langs kaikanten skal det legges inn viktige elementer for et sosialt velfungerende nabolag. Spesielt viktig blir det å tilrettelegge for offentligheten på en god måte. Her blir gradienter av offentlig, felles og privat viktige bestanddeler for utviklingen, fremgår det av planforslaget.

I innledende vurderinger er det foreløpig lagt opp til et bruksareal på ca. 10.000-12.000 kvadratmeter. Byggehøyder skal tilpasses stedets særpreg, landskapshøyder, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning, og behov for variasjon i byggehøyder skal vektlegges.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Odfjell Land kjøper utviklingstomt på Kokstad

Nyheter / mandag 27. mai 2024

Har aldri opplevd maken til interesse for boligprosjekt

Nyheter / søndag 26. mai 2024

Nærmer seg 100 millioner i leieinntekter

Nyheter / torsdag 23. mai 2024

Penger i kassen gir flere studentboliger i vest

Nyheter / onsdag 22. mai 2024

Har omfattende planer på Birkelandsskiftet

Nyheter / tirsdag 21. mai 2024

Slitt industritomt skal forvandles til et attraktivt sted å bo og jobbe

Nyheter / torsdag 16. mai 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no