Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TRANSFORMASJON: Intensjonen er at dagens næringsområde skal transformeres til et bærekraftig nabolag med god bokvalitet. Ill: Link Arkitektur

Storprosjektet kan få salgsstart i april 2025

Selvaag Bolig og Univest skal bygge opp mot 435 boliger på Mindemyren. I tillegg foreslås en økning av næringsbebyggelsen på nesten 25.000 kvadratmeter.

Tore Årdal

torsdag 26. oktober 2023 8:14 (Oppdatert 22. januar 2024 12:51 )

På vegne av Kanalveien 51-53 AS foreslår Multiconsult detaljregulering for et område på Mindemyren i Årstad bydel. Bak utbyggerselskapet står Selvaag Bolig og Univest AS (der Mowinckel-familien er hovedaksjonær) på 50/50-basis.

Planforslaget innebærer transformasjon av østre del av planområdet fra næring til bolig, mens vestre del av planområdet foreslås delvis transformert fra eksisterende næring til annen type næring og dels videreføring av eksisterende næring. Bebyggelsen mot Fjøsangerveien foreslås altså fortsatt å være næring, mens byggene mot Kanalveien er foreslått revet og erstattet med fire boligkvartaler på opptil 435 boliger.

Næringsbebyggelsen i vest øker fra 40.214 til 64.700 kvadratmeter BRA. I tillegg foreslås en viss mengde næringslokaler i første etasje i boligkvartalene.

Ill: Link Arkitektur

Planområdet er ett av de største på Mindemyren. Intensjonen er at dagens næringsområde skal transformeres til et bærekraftig nabolag med god bokvalitet.

Christian Flølo Geithus, regionleder i Selvaag Bolig, sier til Estate Vest at de håper på ferdig andregangsbehandling i 2024, slik at de kan komme i gang med salget i april 2025.

– Her blir det kjempebra kvaliteter. Det blir god sosial infrastruktur med barnehage, skole og idrettsanlegg i tillegg til at det blir mye natur med vann og parker. Og så er det jo bybanestopp her, slik at området nærmest blir bilfritt, sier Flølo Geithus.

Planområdet ligger i et transformasjonsområde i den nordlige delen av Mindemyren, og grenser til Fjøsangerveien i vest og Kanalveien i øst. Størstedelen av planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til formål byfortettingsområde.

– Planforslaget legger til rette for utvikling av sentrumsbebyggelse med kontor og stedstilpasset næringsvirksomhet og bolig mellom Minde allé og Fjøsangerveien. Hovedvekten av boliger er lagt på østsiden av gang- og sykkeltraseen (Minde allé). Planforslaget legger opp til etablering av torg i nord og sør, med publikumsrettet virksomhet i fasader som henvender seg til torgene, fremgår det av planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Inne i boligkvartalene er det skjermede gårdsrom med uteoppholdsarealer, og bebyggelsen rundt er tilpasset for å skape optimale solforhold.

Ill: Link Arkitektur

– Bygningstypologien internt i planområdet er variert. Bygninger som henvender seg mot Fjøsangerveien og Kanalveien er definert, mens bygningene internt i planområdet er nedskalert og har saltak. Dette grepet mykner bygningens uttrykk mot gårdsrommene og bidrar til mer sol igjennom dagen.

Fordelingen og plasseringen av bolig og næring er strategisk tilpasset for å skape sirkulasjon igjennom ulike tidspunkt i døgnet og inviterer til at ulike brukergrupper kan oppholde seg i området.

– Kontinuerlig jevn bevegelse i planområdet bedrer opplevelsen av å oppholde seg her, og den sosiale kontrollen bidrar til trygghet. Området er lett tilgjengelig for gående og syklende, og det ligger rett ved Bybanen. Fremtidig bybanestopp skal bygges like mot sørøst, og hovedsykkeltraseen går gjennom planområdet. All bilparkering er forutsatt i innendørs parkeringsanlegg, heter det i planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no