Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FRYKTER KONSEKVENSENE Advokat og managing partner Olav Pedersen, advokat og partner Ingrid Sævold Moe og advokatfullmektig Kevind Grindland i Advokatfirmaet Harris har sett nærmere på konsekvensene av ny naturstrategi for Bergen.

Byggestopp i Bergen? 

Ny naturstrategi for Bergen ligger nå ute på høring.  Strategien vil sterkt begrense hvilket areal det kan bygges på. Dette skjer samtidig med en kraftig nedgang i antallet vedtatte reguleringsplaner.

Kommentar

mandag 31. oktober 2022 12:51 (Oppdatert 31. januar 2023 11:45 )

Artikkelforfatterne er Olav Pedersen, Ingrid Sævold Moe og Kevind Grindland i Advokatfirmaet Harris.

Vi kunne i sommer lese enda en rapport fra FNs naturpanel om at verden står ovenfor en naturkrise ved at stadig flere arter og det biologiske mangfoldet er truet.

Det er vedtatt nasjonale- og regionale føringer som setter rammer for hvordan byen vår skal vokse og hvilke interesser som skal måles opp mot hverandre.

Dette er noe av bakgrunnen for at kommunen har utarbeidet en ny naturstrategi for Bergen.

Hvilke føringer ligger i strategien?

Naturstrategien definerer natur som alle områder med verdi for ett eller flere naturgoder slik som naturmangfold, rekreasjon, karbonlager eller jordbruk.

Den foreslåtte naturstrategien styrer i retning av at områder som fremdeles er «byggeland» i dagens kommuneplan, i fremtiden kan bli definert som areal som skal forbli urørt. Videre nedfelles et prinsipp om arealnøytralitet.  Dette vil i praksis si at det totale grønne arealet i kommunen ikke skal endre seg over tid, og at dagens naturarealer skal bevares så langt det er mulig. Dersom arealer fjernes så skal disse kompenseres ved at nye arealer skal tilbakeføres.

Altså; skal du bygge på en tomt som er definert som grønn, må du tilby et tilsvarende areal tilbake. Hvis ikke tilsier strategien at du ikke kan bygge i disse områdene.

Når naturstrategien er vedtatt vil denne danne et utgangspunkt for utviklingen av ulike temaplaner, temakart og ulike regnskap som skal verne om naturverdier. Disse vil få direkte konsekvenser for arbeidet med ny kommuneplan, eksisterende og nye reguleringsplaner – med andre ord; hvert enkelt byggeprosjekt.   Selve strategien vil ikke alene tilsidesette dagens KPA og øvrige reguleringsplaner

Dette kan få store konsekvenser, for eksempel kan prosjekter på tomter som i dag er regulert til boligbygging bli skrinlagt dersom det vil medføre at natur bygges ned. Dette er selvsagt positivt som ledd i bevaring av naturkvaliteter, men ikke for boligbygging og reguleringstakten i kommunen.

Det er derfor viktig at alle nye temakart og veiledere som baser seg på naturstrategien formuleres slik at den åpner for konkrete gode vurderinger og sikrer nødvendig fleksibilitet når de ulike hensyn skal veies opp mot hverandre.

Dersom føringene som legges ned blir for rigide og lite fleksible, vil dette medføre en ytterligere nedgang i antallet reguleringsplaner som er vedtatt med påfølgende høyere boligpriser. Resultatet blir fort at kommunens grunnleggende mål om mangfold, sosial utjevning og boligforsyning blir svært krevende å oppnå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Strandgaten 223

Nyheter / søndag 21. april 2024

BIRs nye kontorbygg på Nygårdstangen vant Eiendomsprisen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Kjøper 38 leiligheter og 3 næringsseksjoner i Bergen

Nyheter / torsdag 18. april 2024

Statsforvalteren om at fylkeskommunen hemmeligholder leiekontrakter: – Ikke krav på innsyn

Nyheter / tirsdag 16. april 2024

Tingretten og jordskifteretten til Entra-bygg

Nyheter / mandag 15. april 2024

Ansatt som daglig leder i Dokken Utvikling

Nyheter / mandag 15. april 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no