Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Bergen kommunes krav om klimagassregnskap har manglet hjemmel i en årrekke

Kommentar / mandag, 8 april, 2024

Artikkelforfatter er assosiert partner Anders Elling Petersen​​​​ Johansen og advokatfullmektig Thomas Skare i CMS Kluge. Bergen kommunes KPA ble vedtatt 19.6.2019, og inneholder i § 18 bestemmelser om energi og klima. Etter KPA § 18.4 kreves det klimagassregnskap for tiltak som innebærer «vesentlige naturinngrep», «nybygg større enn 1000 m2 BRA», eller ved valg mellom «riving […]

Positive endringer i plan- og bygningsloven

Kommentar / mandag, 4 desember, 2023

Artikkelforfatterne er advokat Vibeke Frøyseth og senioradvokat Ingrid Kyvig i Harris Advokatfirma. Lovens regler om utbyggingsavtaler har bydd på mange utfordringer. Det har vært vanskelig å forstå hvordan utbyggingsavtaleforhandlinger skal gjennomføres, hvordan arealplaner skal realiseres på en god måte, og de rettslige rammene for en lovlig utbyggingsavtale. Dette har resultert i varierende praksis rundt omkring […]

Byrådsplattformen i Bergen om byutvikling

Kommentar / mandag, 20 november, 2023

Artikkelforfatterne er senioradvokat Ingrid Kyvig, partner Olav Pedersen og partner Ingrid Sævold Moe i Advokatfirmaet Harris. Høyre, FrP og SP la den 30. oktober 23 frem Klosterhagen-erklæringen. Plattformen utgjør det politiske grunnlaget som det nye byrådet planlegger å styre etter i perioden fremover. Følgende punkter er nok av særlig interesse for utbyggerne: • Bergen skal […]

Ny entreprenør etter konkurs

Kommentar / torsdag, 2 november, 2023

Artikkelforfatterne er senioradvokat Olav B. Lund og advokatfullmektig Ingeborg Breivik i Harris Advokatfirma. Byggebransjen har den siste tiden vært rammet av mange konkurser. Når en entreprenør/underentreprenør går konkurs underveis i et byggeprosjekt, vil dette få konsekvenser for entreprenørens oppdragsgiver, dvs. byggherren eller hovedentreprenøren. Konkursboet vil sjelden tre inn i kontrakten for å fullføre denne. Oppdragsgiveren […]

Kommuner bryter plan- og bygningsloven – med effekt for boligprisene

Kommentar / onsdag, 27 september, 2023

Artikkelforfatterne er advokat og managing partner Olav Pedersen og senioradvokat Eirik Bjørhusdal i Advokatfirmaet Harris. Poenget med alternativene i § 17-3 er å gi partene et valg etter hvilken løsning de mener er best. Det er brudd på plan- og bygningsloven når valget gir negativ økonomiske konsekvenser for utbyggeren. Når det pålegges å bekoste står […]

«Raske forutberegnelige planprosesser – et av de viktigste bidragene til reduksjon i biltrafikken»

Kommentar / fredag, 15 september, 2023

Artikkelforfatterne er advokat Camilla Heggø Olsen og advokat/assosiert partner Anders Elling P. Johansen i CMS Kluge. Bergen kommune har i flere overordnede planer, avtaler og politiske strategier satt seg ambisiøse mål om både nullvekst og reduksjon i personbiltransporten for bl.a. å redusere klimagassutslippene i kommunen. Da kommunen utarbeidet KPA 2018 var det en målsetning at […]

Et viktig valg for byutviklingen i Bergen

Kommentar / torsdag, 7 september, 2023

Artikkelforfatterne er eiendomsutviklingsgruppen i Harris ved Ingrid Kyvig, Ingrid Sævold Moe, Stig J Harris og Olav Pedersen. Partiene møttes til valgdebatt om byutvikling i Bergen Næringsråd den 30. august. Harris innledet om hva som erfaringsmessig kan stå i veien for en effektiv og forutsigbar behandling av plan- og byggesaker. Videre spurte vi partiene om hvordan de […]

Finnes det begrensninger i innsigelsesretten i plansaker, og kan den gå tapt?

Kommentar / onsdag, 30 august, 2023

Artikkelforfatterne er advokat og partner Ingrid Sævold Moe og senioradvokat Ingrid Kyvig i Harris Advokatfirma. Et generelt råd til utbyggerne er å ta en grundig gjennomgang av hvorvidt innsigelsen står seg rettslig, dersom det ikke er mulig å forhandle seg ut av innsigelsen. Hvis man ser at innsigelsen er i strid med lovens krav, og […]

Soga om stroksservituttar fortset

Kommentar / tirsdag, 23 mai, 2023

Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Erling Astrup Sjøtun og partner Anette Thunes i Advokatfirmaet Føyen. Høgsterett avsa nyleg dom i sak mellom grunneigarar i området ved Dr. Holms Hotell på Geilo. Utbyggar Timrehaugveien 2 AS, som er eigd av Dr. Holms Hotell, har planlagd utbygging av hotellet med 24 hotellsuiter og ni fritidsbustader med tilhøyrande […]

En oppskrift på boligmangel, byspredning og prisbonanza

Kommentar / fredag, 12 mai, 2023

Kommentar av adm. direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Temaplanen er et gjennomarbeidet og godt dokument. Men resultatet av den foreslåtte politikken kan bli det motsatte av de gode intensjonene. Summen av tiltakene vil trolig gi lavere boligproduksjon, høyere boligpriser, bilbasert boligutbygging i nabokommunene og mindre bærekraftig byutvikling. Vi i Norsk Eiendom, bransjeforeningen for […]

Kan dei formelle mekanismane i Plan- og bygningslova auke tempoet i reguleringssakene?

Kommentar / tirsdag, 2 mai, 2023

Artikkelforfatterne er assosiert partner Anders Elling Petersen​ Johansen og fullmektig Dorthea Valaker i CMS Kluge Advokatfirma. I det siste har det blitt skrive ein del om sakshandsamingstidene i Oslo. Men også på vestlandet ser vi at reguleringsplanprosessar tek for lang tid. Unødvendig lange prosessar er ikkje i nokon si interesse, og går i ytste konsekvens […]

Anbefalinger ved fremleie av næringslokaler

Kommentar / mandag, 23 januar, 2023

Artikkelforfatterne er Jon Håkon Hegdahl og Erlend Bergstrøm i Stiegler Advokatfirma. Et tilbakevennende problem er at utleiere (eiere) før fremleie ikke tar høyde for utfordringene som kan oppstå ved fremleie. Ofte aksepteres fremleie basert på forutsetninger som mer eller mindre ensidig er presentert av leietaker og fremleietaker. Manglende oppfølging og involvering fra utleiere kan medføre […]

Byggestopp i Bergen? 

Kommentar / mandag, 31 oktober, 2022

Artikkelforfatterne er Olav Pedersen, Ingrid Sævold Moe og Kevind Grindland i Advokatfirmaet Harris. Vi kunne i sommer lese enda en rapport fra FNs naturpanel om at verden står ovenfor en naturkrise ved at stadig flere arter og det biologiske mangfoldet er truet. Det er vedtatt nasjonale- og regionale føringer som setter rammer for hvordan byen […]

Arealplanleggeres erstatningsansvar for feil

Kommentar / fredag, 2 november, 2018

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Olav Pedersen og advokat Olav B. Lund i Harris Advokatfirma AS. Konsulentselskaper påtar seg stadig oftere oppdrag som arealplanleggere for private eiendomsutviklere. Oppdragene omfatter ofte utarbeidelse av reguleringsplaner og fremskaffelse av korrekt og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for beslutningstakerne. Underveis i utviklingsprosjektet kan det oppstå utfordringer, blant annet som følge av feil […]

Hvilke transaksjonskostnader kan man trekke fra?

Kommentar / søndag, 19 februar, 2017

Av Therese Foss, advokat merverdiavgift EYs Tax & Law og Håkon Mastrup, advokat skatt EYs Tax & Law  Torsdag 9. februar holdt EY et av foredragene på fagsamlingen «Transaksjonsseminar» i Bergen. Innlegget gav en overordnet innføring i skatte- og avgiftsmessig fradragsrett for transaksjonskostnader. Transaksjonsvolumet er høyt og vi oppfordrer alle, både tjenesteyter og kjøper/selger, å være […]

Dom slår fast rett til fradrag for mva ved kjøp av eiendomsselskap

Kommentar / torsdag, 2 februar, 2017

  Erlend Øen, Eirik Bjørhusdal og Cherin Vervik, Deloitte Advokatfirma Som det fremgår av vår artikkel publisert i Eiendomsmagasinet 29. desember 2016 har det i lengre tid versert strid mellom næringsdrivende og avgiftsmyndighetene knyttet til fradragsrett for merverdiavgift på såkalte transaksjonskostnader. Dom fra Borgarting lagmannsrett av 23. januar 2017 stadfester rett til fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader […]

Rett eller ikke rett til fradrag for
mva på transaksjonskostnader?

Kommentar / torsdag, 29 desember, 2016

Av Erlend Øen, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma AS og Cherin Vervik, advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS. Skattedirektoratet har nå publisert sitt nye syn på loven; det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader når aktuell transaksjon er avgiftsunntatt, slik som f.eks. salg av fast eiendom og aksjer. Skattedirektoratet bommer på loven, men man […]

Hva skjer når estimerte mengder ikke stemmer med virkeligheten?

Kommentar / torsdag, 8 desember, 2016

Ingrid Andreassen, advokat hos Kluge Dette kan ofte skape diskusjoner mellom byggherre og entreprenør knyttet til konsekvensene av mengdeavvikene og hvordan en eventuell vederlagsjustering skal beregnes.  En typisk situasjon er at det i en grunnentreprise viser seg at grunnforholdene avviker fra det som er forutsatt ved at massene i realiteten består av en større andel løsmasser, […]

“Samfunnsbygger” eller “spekulant”?

Kommentar / mandag, 28 november, 2016

Av: Arent Kragh (kommunikasjonsrådgiver i NOR PR) Jeg har flere ganger sett at lovlydige eiendomsutviklere som forholder seg til reguleringsplaner og alle andre relevante lover regler, opplever stor motstand mot sine prosjekter fordi de oppnår det lite heldige stempelet “spekulant”. Andre igjen opplever langt mindre mostand i både opinion og blant politiske beslutningstakere, og får […]

– Utviklere og politikere må snakke bedre sammen

Kommentar / mandag, 28 november, 2016

Av Steinulf Tungesvik, Kluge På Byutviklingskonferansen til Bergen kommune 25. november var det mye fokus på å dra i samme retning. Omkvedet var at planer må utvikles med bred deltakelse, kommune, fylke og stat bør “høre sammen”, og utviklerne må bygge på planene men også bli hørt på når utviklingen flyttes fra papiret og ut […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no