Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Arealplanleggeres erstatningsansvar for feil

Kommentar / fredag, 2 november, 2018

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Olav Pedersen og advokat Olav B. Lund i Harris Advokatfirma AS. Konsulentselskaper påtar seg stadig oftere oppdrag som arealplanleggere for private eiendomsutviklere. Oppdragene omfatter ofte utarbeidelse av reguleringsplaner og fremskaffelse av korrekt og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for beslutningstakerne. Underveis i utviklingsprosjektet kan det oppstå utfordringer, blant annet som følge av feil […]

Hvilke transaksjonskostnader kan man trekke fra?

Kommentar / søndag, 19 februar, 2017

Av Therese Foss, advokat merverdiavgift EYs Tax & Law og Håkon Mastrup, advokat skatt EYs Tax & Law  Torsdag 9. februar holdt EY et av foredragene på fagsamlingen «Transaksjonsseminar» i Bergen. Innlegget gav en overordnet innføring i skatte- og avgiftsmessig fradragsrett for transaksjonskostnader. Transaksjonsvolumet er høyt og vi oppfordrer alle, både tjenesteyter og kjøper/selger, å være […]

Dom slår fast rett til fradrag for mva ved kjøp av eiendomsselskap

Kommentar / torsdag, 2 februar, 2017

  Erlend Øen, Eirik Bjørhusdal og Cherin Vervik, Deloitte Advokatfirma Som det fremgår av vår artikkel publisert i Eiendomsmagasinet 29. desember 2016 har det i lengre tid versert strid mellom næringsdrivende og avgiftsmyndighetene knyttet til fradragsrett for merverdiavgift på såkalte transaksjonskostnader. Dom fra Borgarting lagmannsrett av 23. januar 2017 stadfester rett til fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader […]

Rett eller ikke rett til fradrag for
mva på transaksjonskostnader?

Kommentar / torsdag, 29 desember, 2016

Av Erlend Øen, advokat og partner i Deloitte Advokatfirma AS og Cherin Vervik, advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma AS. Skattedirektoratet har nå publisert sitt nye syn på loven; det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader når aktuell transaksjon er avgiftsunntatt, slik som f.eks. salg av fast eiendom og aksjer. Skattedirektoratet bommer på loven, men man […]

Hva skjer når estimerte mengder ikke stemmer med virkeligheten?

Kommentar / torsdag, 8 desember, 2016

Ingrid Andreassen, advokat hos Kluge Dette kan ofte skape diskusjoner mellom byggherre og entreprenør knyttet til konsekvensene av mengdeavvikene og hvordan en eventuell vederlagsjustering skal beregnes.  En typisk situasjon er at det i en grunnentreprise viser seg at grunnforholdene avviker fra det som er forutsatt ved at massene i realiteten består av en større andel løsmasser, […]

“Samfunnsbygger” eller “spekulant”?

Kommentar / mandag, 28 november, 2016

Av: Arent Kragh (kommunikasjonsrådgiver i NOR PR) Jeg har flere ganger sett at lovlydige eiendomsutviklere som forholder seg til reguleringsplaner og alle andre relevante lover regler, opplever stor motstand mot sine prosjekter fordi de oppnår det lite heldige stempelet “spekulant”. Andre igjen opplever langt mindre mostand i både opinion og blant politiske beslutningstakere, og får […]

– Utviklere og politikere må snakke bedre sammen

Kommentar / mandag, 28 november, 2016

Av Steinulf Tungesvik, Kluge På Byutviklingskonferansen til Bergen kommune 25. november var det mye fokus på å dra i samme retning. Omkvedet var at planer må utvikles med bred deltakelse, kommune, fylke og stat bør “høre sammen”, og utviklerne må bygge på planene men også bli hørt på når utviklingen flyttes fra papiret og ut […]

Byggesaksgebyr – krever kommunen mer enn de har rett til?

Kommentar / torsdag, 26 mai, 2016

  Av arkitekt Anne Carlsen – Forum  Arkitekter  og advokat Lars S. Alsaker – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften gir kommunen rett til å fastsette gebyr for byggesaksbehandling. Men samtidig  skal gebyret reduseres eller falle bort dersom kommunen ikke overholder de frister for saksbehandlingen som er fastsatt. Reglene om beregning av fristene […]

Har vi en eiendomsboble?

Kommentar / mandag, 29 februar, 2016

Vi har aldri hatt så mange arbeidsledige i Norge som i dag – rundt 130.000. Det tilsvarer nesten hele arbeidsstyrken i en by på størrelse med Bergen. Legg til voksende uro i de internasjonale markedene – svakere vekst og børskrakk i Kina, kriger i Midt-Østen, migrasjonskrise i Europa, et EU som knaker i sammenføyningene, og […]

Utforming av tilbudsgrunnlag
i entrepriser – et viktig håndverk

Kommentar / onsdag, 24 februar, 2016

Av Kjetil Sangolt og Inger Hygen Kluge Advokatfirma AS Ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for utførelsesentrepriser, der byggherren har ansvaret for prosjekteringen, benytter byggherrer ofte innledende generelle tekster som skal bidra til forståelse av de underliggende postene. I tillegg inneholder enkeltpostene gjerne henvisninger til tegninger og lignende som nærmere angir hvordan det konkrete arbeidet skal utføres.  Dette […]

Grip mulighetene, Bergen!

Kommentar / mandag, 15 februar, 2016

Av Jorunn Nerheim, Entra Vi vet at befolkningsveksten er størst i byene, så også i Bergen. Hvor stor denne skal bli, og hvordan den kan bli til det beste for Bergen og hele Vestlandet, avhenger av om vi griper de mulighetene vi nå har til å styre denne utviklingen i riktig retning. På Bergenskonferansen litt […]

MULIG Å KREVE MVA-FRADRAG BAKOVER I TID

Kommentar / fredag, 12 februar, 2016

Av Eirik Bjørhusdal og Erlen Øen, Deloitte Advokatfirma Kommuner kan med hjemmel i plan- og bygningslov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur. Det vil også ved større utbygginger være naturlig at kommunen overtar eiendomsretten for etablert infrastruktur, selv om denne er etablert uten direkte pålegg, rekkefølgekrav e.l. For utbyggere […]

Kontorbygg i delingsøkonomien

Kommentar / tirsdag, 9 februar, 2016

Av Marlene Dahle Spesielt er det hotellnæringen med konkurranse fra Airbnb og taxinæringen med Ubers inntreden som er i fokus. Men hvilke konsekvenser vil delingsøkonomien få for kontorbygg, og hvordan kan bransjen utnytte de mulighetene som fremkommer av dette? LES OGSÅ: Om å bygge en by Alt skal kunne deles Tor W. Andreassen fra Senter for […]

Om å bygge en by

Kommentar / tirsdag, 26 januar, 2016

Av Lars C. Pedersen, MAD «Packet switching theory». Et annet intetsigende begrep – helt til man ser hva som ligger bak. Dette var tittelen på Leonard Kleinrock sin doktorgrad fra 1962, som ble det første, forskningsbaserte arbeidet som noensinne var publisert om det vi i dag kjenner som internett. Bak tørre ord og kjedelige fraser […]

Tilfeldigheter eller muligheter

Kommentar / søndag, 17 januar, 2016

Mette Svanes, plansjef i Bergen Kommune I februar 2015 startet en kronikkserie i BT med overskriften “Bergen – tilfeldighetenes by”. I den første kronikken kunne vi lese at Bergen by er vakrere i mørket enn i dagslys, at byen er uten identitet og attraktivitet, uten karakter og helhet og at byens potensiale ikke er forløst. […]

Mva-konsekvenser ved konvertering av næringsbygg til bolig

Kommentar / torsdag, 24 september, 2015

Avgiftspliktig – ikke avgiftspliktig Utleie av næringsbygg kan frivillig underlegges merverdiavgiftsloven. Utleier oppnår under slik frivillig registrering fradrag for merverdiavgift på relevante anskaffelser til bruk for utleievirksomheten. Ordinært avgiftspliktige virksomheter oppnår fradragsrett for merverdiavgift på egne lokaler til bruk i virksomheten. For virksomhet med salg og utleie av bolig er derimot ingen frivillig registreringsordning. Påløpt […]

– Fritakene du bør vite om

Kommentar / tirsdag, 5 mai, 2015

Av Silje Anita Hallem, EY AVGIFTSPLIKTENS OMFANG Ved tinglysing av hjemmelsoverføring til fast eiendom er utgangspunktet at det utløses en plikt til å betale dokumentavgift på 2,5 % av salgsverdien til eiendommen. Ved hjemmelsoverføring i forbindelse med større eiendomsutviklingsprosjekter, kan dokumentavgiftsbelastningen reduseres med betydelige beløp dersom aktørene innretter seg på hensiktsmessig måte. I Scheel-utvalgets innstilling […]

Rom for høyhus?

Kommentar / tirsdag, 24 mars, 2015

Av advokat Karl Erik Bernt, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Det forventes 48 000 nye innbyggere i Bergen innen 2030. Et at tiltakene som er foreslått for å møte befolkningsveksten er å fortette i sentrum gjennom å åpne opp for at det kan bygges høyere og tettere. Spørsmålet er om planverket og de rettslige rammene for tillatt […]

Se opp for MVA-bombe

Kommentar / tirsdag, 17 mars, 2015

Av Eirik Bjørhusdal Det har skjedd noen endringer i reglene knyttet til MVA ved salg eller annen overdragelse av eiendom under utvikling. Det er kommet en ny dom fra Høyesterett og en ny uttalelse fra Skattedirektoratet. Overdragelse av eiendom som er under utvikling kan gi et betydelig økonomisk tap ved at fradragsretten for påløpt merverdiavgift […]

Endelig på nett

Kommentar / torsdag, 26 februar, 2015

Etter flere måneders arbeid er endelig nye Eiendomsmagasinet.no klar for verden. Vi er stolte og glade for å kunne tilby en ny nyhetskanal for det markedet for næringseiendom i Bergen og på Vestlandet. Takk til Paperplane som har designet siden og Maksimer som har stått for implementering. Vi synes dere har gjort en strålende jobb. På Eiendomsmagasinet.no vil […]

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no