Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Eirik Bjørhusdal (t.v.) og Erlend Øen hos Deloitte Advokatfirma.

MULIG Å KREVE MVA-FRADRAG BAKOVER I TID

En fersk avgjørelse fra Skattedirektoratet som gjelder foreldelse av kommuners krav på utbetaling av MVA etter reglene om justeringsrett for merverdiavgift gir utbyggere økte muligheter. Resultatet kan bli reelt reduserte kostnader knyttet til merverdiavgift.

Kommentar

fredag 12. februar 2016 5:00 (Oppdatert 19. februar 2018 11:23 )

Av Eirik Bjørhusdal og Erlen Øen, Deloitte Advokatfirma

Kommuner kan med hjemmel i plan- og bygningslov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur. Det vil også ved større utbygginger være naturlig at kommunen overtar eiendomsretten for etablert infrastruktur, selv om denne er etablert uten direkte pålegg, rekkefølgekrav e.l.

For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift – for eksempel boligutbyggere –  representerer merverdiavgift på utbygging av slik infrastruktur en kostnad. Gjennom den veletablerte avtalestruktur med overføring av justeringsrett for merverdiavgift – fra utbygger til kommune – og overføring av avgiftsbeløp med tilbakebetaling fra staten – fra kommunen til utbygger – vil utbygger senke eller eliminere sine avgiftskostnader.

En nylig avgjørelse fra Skattedirektoratet vedrørende foreldelse av kommuners justeringsrett for merverdiavgift gir nå muligheter for å inngå justeringsavtaler med virkning bakover i tid.

Infrastruktur til bruk i kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet, typisk vei og gangsti

En kommune kan oppnå justeringsrett for merverdiavgift etter to regelverk; merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). Samlet sett innebærer disse lovene at kommuner normalt ikke skal ha kostnader knyttet til merverdiavgift.

Forholdet mellom merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven er slik at kommunen først skal utnytte sin fradragsrett etter merverdiavgiftsloven, for deretter å utnytte sin kompensasjonsrett. Vurderingen for når en kommune har fradragsrett for merverdiavgift er den samme som for en næringsdrivende virksomhet; er avgiften påløpt på anskaffelse «til bruk» i den avgiftspliktige virksomheten?

Kommunens anskaffelser til infrastruktur som vei, gangstier, lysanlegg etc. er ikke «til bruk» i kommunens avgiftspliktige virksomhet. Slike anskaffelser er derimot avgiftsmessig kompensasjonsberettiget for kommunen. Korresponderende er kommunen justeringsberettiget for merverdiavgift påløpt hos privat utbygger av slik infrastruktur etter kompensasjonsloven. Kommunen kan imidlertid aldri kreve justering for merverdiavgift før justeringsretten er korrekt overført fra utbygger.

Kompensasjonsloven oppstiller korte foreldelsesfrister for kommunen når det gjelder krav om kompensasjon av merverdiavgift. For kommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn kompensasjonsoppgaven for neste termin. Dette gir i realiteten en foreldelsesfrist på noen måneder.

Frem til nå har avgiftsmyndighetene tolket kompensasjonslovens bestemmelser om foreldelse slik at foreldelse for krav om justering av merverdiavgift begynner å løpe i den termin kommunen overtar infrastrukturen, selv om kommunen ikke har mottatt justeringsoppstilling fra utbygger.

Skattedirektoratet har nå i en nylig publisert avgjørelse kommet til at foreldelsesfristen likevel ikke begynner å løpe før kommunen har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger. Dette innebærer at det kan nå være aktuelt å kreve justering på kommunens hånd knyttet til overdragelser helt tilbake til ikrafttredelsen av de her aktuelle justeringsreglene 1. januar 2008.

Den rettsforståelse som ligger bak Skattedirektoratets avgjørelse innebærer at utbygger som har overført infrastruktur til en kommune i 2008 eller senere, nå har anledning til å overføre justeringsretten for påløpt merverdiavgift til kommunen. I tråd med veletablert praksis vil da utbygger normalt få overført hele eller deler av avgiftsbeløpene kommunen får kompensert fra staten. Dersom kommunen eksempelvis overtok infrastrukturtiltaket i 2010, og mottar justeringsoppstillingen fra utbygger nå i 2016, vil kommunen allerede nå kunne kreve kompensasjon gjennom justering for årene 2010 – 2015, og fremover kreve årlig kompensasjon for årene 2016 – 2019.

Utbyggere som allerede har overført infrastruktur som vei, gangsti, lysanlegg etc. til en kommune vil nå kunne få redusert sin avgiftskostnad, selv om man ikke utnyttet den mulighet kompensasjonslovens justeringsregler gir, den gang da infrastrukturen ble overført.

For kommunen er det som nevnt en forutsetning at justeringsretten overføres fra utbygger. For at avgiftsfordelen helt eller delvis skal kunne tilfalle utbygger er det videre en forutsetning at dette konkret avtales mellom kommune/fylkeskommunen og utbygger.

Infrastruktur til bruk i kommunens avgiftspliktige virksomhet, typisk VA-anlegg
For infrastruktur som er til bruk i kommunens avgiftspliktige virksomhet, typisk VA-anlegg, vil kommunens justeringsrett etter merverdiavgiftsloven sammen med en avtale mellom utbygger og kommunen etter «justeringsmodellen», kunne eliminere utbyggers avgiftskostnad.

Skattedirektoratets avgjørelse som omtalt ovenfor gjelder konkret overtakelse av justeringsrett etter kompensasjonsloven. Det er imidlertid vektige argument for at den samme rettsforståelse må legges til grunn for overtakelse av justeringsrett etter reglene i merverdiavgiftsloven, slik at foreldelsesfristen for kommunens justeringskrav etter merverdiavgiftsloven heller ikke starter før kommunen formelt overtar justeringsretten fra utbygger.

Til forskjell fra kompensasjonslovens regler om foreldelse, gjelder det etter merverdiavgiftslovens bestemmelser en 3-års foreldelsesregel. Avgjørelsen fra Skattedirektoratet kan likevel åpne for justeringsrett etter merverdiavgiftsloven mange år bakover i tid, og følgelig da også muligheter for utbyggere som i 2008 eller senere har overført infrastruktur til kommuner.

Utbyggere (og kommuner) bør i lys av Skattedirektoratets avgjørelse foreta en gjennomgang av utbyggingsprosjekt med henblikk på om det kan inngås avtaler om overføring av justeringsrett, og å se på hvilke muligheter som foreligger for å få tilbakebetalt «gamle» avgiftskostnader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no