Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NEKTER Å GODTA DOM: Bergens Sporveisfunksjonær Forening godtar ikke Trikkebyen-dommen i Gulating lagmannsrett. Nå skal Høyesteretts ankeutvalg ta stilling til om saken skal fremmes for Norges Høyesterett. Foto: Wikimedia/Bjørn som tegner. Lisens: CC-BY-SA-3.0

Trikkebyen: Krever at Høyesterett ser på saken

Bergens Sporveisfunksjonær Forening godtar ikke tapet i lagmannsretten, hvor det ble slått fast at beboerne eier leilighetene sine og at foreningens aksjer er tilnærmet verdiløse.

Thor Arne Brun

onsdag 1. november 2023 12:59 (Oppdatert 12. januar 2024 10:21 )

I september ble det klart at AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap hadde seiret mot Bergens Sporveisfunksjonær Forening, i tvisten om de gamle arbeiderboligene i Trikkebyen.

Det har vært en rekke rettstvister rundt leilighetene og aksjene i Trikkebyen og Estate Vest har omtalt sakskomplekset tidligere. I dommen fra september i Gulating lagmannsrett fremgår det at lagdommerne ikke finner noen holdepunkter for at foreningen har hatt behov for borett. Konsekvensen er at foreningens aksjer er verdt tilnærmet null.

Advokat Hogne Sandanger i Sandanger Advokatfirma, prosessfullmektig for AS Bergen Sporveisfunksjonærers Byggeselskap, oppsummerte saken slik:

– AS Bergen Sporveisfunksjonærers byggeselskap («boligaksjeselskapet») har slitt med at:

1. Gulating lagmannsrett i en dom av 19. mars 2015 fastslo at legalisering av vedtektene av 27. mai 2013 var myndighetsmisbruk ovenfor boligaksjeselskapet og aksjonæren Bergen Sporveisfunksjonærers forening («foreningen»)

2.  En voldgiftsrett bestående av advokat/PhD Hugo Matre, professor dr. juris Johan Giertsen og professor PhD Frøystein Gjesdal i voldgiftsdom av 20. mai 2019 kom frem til at foreningens 100 aksjer i boligaksjeselskapet hadde en verdi på hele MNOK 17

3. Flertallet i Gulating lagmannsrett i dom av 25. september 2020 kom frem til at fullmakt til boligaksjeselskapets styre om kjøp av foreningens aksjer for MNOK 17 var gyldig

4. Foreningen i lang tid har trodd at foreningen er en «søkkrik klubb», jf. vedlagte artikkel fra DN av 23. desember 2000

Tross punkt (1) ovenfor besluttet boligaksjeselskapets ordinære generalforsamling 24.  juni 2021 en tilsvarende vedtektsendring som vedtektsendring av 27. mai 2013. Foreningen svarte med 5. januar 2022 å ta ut søksmål mot boligaksjeselskapet.

Dømt til å betale 4,3 mill – vil at Høyesterett skal se på saken

Nå er det klart at foreningen har anket dommen, hvor de også ble dømt til å dekke boligaksjeselskapets sakskostnader på rundt 4,3 millioner kroner. I den 84 sider lange anken går foreningens prosessfullmektig, Sølvi Nyvoll Tangen i Stiegler Advokatfirma AS, hardt ut mot lagmannsrettens avgjørelse, og mener den er bygget på feil rettsanvendelse. Kritikken går spesielt på at lagmannsretten ikke har tatt hensyn til det som foreningen mener er sammenlignbare dommer.

– Ankende part/Foreningen anfører at det foreligger «tungtveiende grunner» som taler for at Foreningen har rett til å tre ut av selskapet, som følge av både myndighetsmisbruk fra generalforsamlingen i selskapet, og at det har oppstått et «alvorlig og varig motsetningsforhold» mellom Foreningen og aksjeeiere med borett i Byggeselskapet vedrørende driften av selskapet (…). Videre anføres det at innløsning ikke vil være til «vesentlig skade» eller virke «urimelig» overfor Byggeselskapet, (…), samt at øvrige vilkår for innløsning er oppfylt, heter det i anken.

Det gjøres gjeldende at vedtektsendringen i Byggeselskapets generalforsamling i 2021 er myndighetsmisbruk overfor Foreningen. Generalforsamlings-beslutningen ga aksjeeiere med borett en urimelig fordel på Foreningens bekostning.

Det gjøres også gjeldende at «Byggeselskapets manglende vilje og illojalitet i forhold til å følge opp voldgiftsavtalen med addendum og voldgiftsrettens dom, samt Byggeselskapets passivitet i forhold til Foreningens tilbud om minnelige løsninger, slik at selskapet skulle kunne endre vedtektene og gjøre aksjene fritt omsettelige, medfører at det foreligger «et alvorlig og varig motsetningsforhold» vedrørende driften av selskapet».

– Aksjonærenes ønske om at aksjer og boretter kan omsettes til markedspris er en sentral del av Byggeselskapets drift, og konflikten vedrørende omsetning av aksjer og derved leiligheter har eksistert fra 2012, skriver advokat Sølvi Nyvoll Tangen.

Avgjørelse om en måned

Det er som kjent et trangt nåløye for å få inn saker for Høyesterett. Hos Norges Høyesterett er det Høyesteretts ankeutvalg som skal ta stilling til om anken skal fremmes for Norges Høyesterett. Forventet saksbehandlingstid hos ankeutvalget er for tiden på cirka en måned.

Om ankeutvalget gir boligaksjeselskapets medhold i boligaksjeselskapets prinsipale påstand om ikke å fremme anken for Norges Høyesterett, vil dom av 26. september 2023 blir rettskraftig umiddelbart ved ankeutvalgets beslutning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Mad vant konkurransen om Dokken sør

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Etter 1,5 år har Entra fremdeles ikke fylt opp prestisjebygget

Nyheter / torsdag 20. juni 2024

Vil utvikle innovativt boligtilbud på Marineholmen

Nyheter / onsdag 19. juni 2024

Plan- og bygningslova: Forslag til endringar – gi innspel medan du kan

Nyheter / tirsdag 18. juni 2024

Tar miljøgrep i kontorbygg fra 70-tallet

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Axer vil bygge 260 boliger på Sandsli

Nyheter / torsdag 13. juni 2024

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no