Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Bergen kommune har store planer for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden. (Foto: Google)

Fylkesmannen med innsigelse mot storplan

- I stedet for å åpne opp mot sjøen og sikre en myk overgang mellom sjø og land, vil en tung bygningsstruktur stenge for sjø og hindre allmennheten tilgang til ferdsel og opphold i sjøkanten.

Tore Årdal

tirsdag 30. oktober 2018 3:00 (Oppdatert 12. april 2019 16:17)

Det skriver Fylkesmannen i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områderegulering for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden som Bergen kommune står bak.

Formålet med områdereguleringen er ifølge kommunen å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken, avklare bruken av Kristiansholm og sikre allmennheten tilgang til områdene ved sjøen. Fylkesmannen mener imidlertid at planene er i strid med statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer, og fremmer derfor innsigelse til områdereguleringen.

– Strandsonevernet og barns lekeområder er ikke godt nok sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Planen kan således ikke vedtas av kommunen, slik den nå foreligger, skriver Fylkesmannen til PBE.

Fylkesmannen stiller seg positivt til at det settes i gang et planarbeid for dette byrommet i bydelen.

– Området er svært mangefasettert med betydelige variasjoner i arealbruken og bygningsformer. Det er gjort en grundig beskrivelse av planen med en god kartlegging av bruken av arealene i dag, heter det i brevet til PBE.

Fylkesmannen savner imidlertid et tydeligere grep fra kommunen særlig når det gjelder planleggingen i de sjønære områdene i planområdet. Deler av strandsonen har, gitt planområdets beliggenhet midt i Sandviken, «kvaliteter som må sikres bedre for allmennheten». Fylkesmannen trekker særlig frem kvalitetene på tangen og utbygging mot sjø på Kristiansholm.

– Det går frem av planbeskrivelsen at tangen er et sjønært område med god tilkomst for allmennheten som dels blir brukt som badeplass av lokalbefolkningen. Området fremstår i dag som en allmenning med særlige kvaliteter for ulike strand- og sjørelaterte friluftsaktiviteter som må sikres i dette planarbeidet. Vi stiller oss derfor kritisk til at planen åpner for videre utfylling for opparbeidelse av kaifunksjoner, skriver Fylkesmannen, og fortsetter:

«Området må beholdes intakt som i dag og reguleres til grøntformål hvor det ikke tillates tiltak som kan redusere verdiene som strandsone. Området med sin tilgjengelighet og kvaliteter er vel så verdifullt som ytterste del av Kristiansholm for de eksisterende tunge boligområdene i Sandviken.»

Fylkesmannen viser også til at planen åpner for videre utfylling, eventuelt på påler, til ny blokkbebyggelse på nordsiden av Kristiansholm, ytterst ut mot sjøen med byggehøyder på over 20 meter.

– Det er en form for utbygging i strandsonen som er et klart brudd på de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø. I stedet for å åpne opp mot sjøen og sikre en myk overgang mellom sjø og land, vil en slik tung bygningsstruktur stenge for sjø og hindre allmennheten tilgang til ferdsel og opphold i sjøkanten. Den tunge utbyggingen relativt tett på grøntområdet ytterst på Kristiansholm vil også medvirke til å redusere kvalitetene for friluftsformål. Feltene må tas ut av planen, skriver Fylkesmannen.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Adolfsen-brødrene posisjonerer seg i Arna

Nyheter / mandag 15. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no