Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Anders Elling Petersen Johansen, Kluge

Ny eigarseksjonslov sikrar funksjonshemma tilgang til tilrettelagde parkeringsplassar

Ein regel i den nye eigarseksjonslova sikrar personar med nedsett funksjonsevne tilgang til tilrettelagde parkeringsplassar. Regelen gjeld nye sameige, men krev også at eksisterande sameige endrar vedtektene sine før nyttår.

Torgeir Hågøy

tirsdag 25. september 2018 20:39 (Oppdatert 12. april 2019 16:18 )

Av senioradvokat Anders Elling Petersen Johansen

I den nye eigarseksjonslova (esl.) § 26 andre ledd er det innført ein regel om at parkeringsplassar som i vedtak etter plan- og bygningslova er kravd opparbeidd til bruk av personar med nedsett funksjonsevne vert gjort tilgjengeleg for desse. At parkeringsplassane vert gjort tilgjengelege for personar med nedsett funksjonsevne må sikrast i sameiget sine vedtekter.

Regelen inneber for det fyrste at alle vedtekter som vert nytta ved seksjonering må oppdaterast med passande reguleringar for å stette det nye kravet i esl. § 26.

For det andre gjeld regelen for etablerte sameige. Det fylgjer av overgangsreglane i esl. § 67 fjerde ledd at vedtektene må vere på plass seinast eitt år etter at lova tredde i kraft. Sidan lova vart sett i kraft 1. januar i år, må det for eksisterande eigarseksjonssameige som ikkje alt har justert vedtektene, takast grep for å få vedtatt vedtekter før årsskiftet.

Korleis sikrar ein så at tilrettelagde parkeringsplassar vert tilgjengelege for personar med nedsett funksjonsevne? Esl. § 26 seier vidare at det kan gjerast gjennom ei byteordning eller «på annen måte».

For vedtektsreguleringa sin del kan det tenkjast fleire ulike løysingar som vil sikre personar med nedsett funksjonsevne tilgang til parkeringsplassane. Ein framgangsmåte ved nye seksjoneringar kan vere at tilrettelagde parkeringsplassar vert seksjonert som fellesareal og at ein regulerer nærare vilkår for korleis styret i sameiget skal tildele plass.

Den løysinga som er skissert konkret i lova er ei byteordning der ein føreset at alle parkeringsplassane er fordelte og høyrer til ulike seksjonar. Med ei slik byteordning skal ein seksjonseigar med nedsett funksjonsevne ha rett til å krevje at styret pålegg ein annan seksjonseigar som disponerer ein tilrettelagd parkeringsplass, utan å ha trong for det, å byte parkeringsplass med vedkomande. Det er verd å merke seg at lova berre gir rett til å byte der den seksjonseigaren som har nedsett funksjonsevne alt disponerer ein parkeringsplass i sameiget frå før. Altså må den som har nedsett funksjonsevne tileigne seg rett til parkering ved å kjøpe ein seksjon med parkeringsplass dersom det skal vere vidare rett til å byte til seg ein tilrettelagd plass.

Den som har byta til seg rett til å nytte ein tilrettelagt parkeringsplass kan disponere denne så lenge det er dokumentert at trongen er til stades. Når trongen for tilrettelagd plass ikkje er til stades lenger, bytar seksjonseigarane parkeringsplassane tilbake til rett eigar. Byte skjer utan reseksjonering.

Det lovregelen ikkje seier noko om er korleis ein seksjonseigar skal dokumentere at han har trong for tilrettelagd parkeringsplass. Det er difor lagt opp til at det einskilde sameiget skal kunne bestemme kor strenge dokumentasjonskrav det vil stille. Det kan krevjast t.d. parkeringsløyve frå kommunen, erklæring frå lækjar, eller ein kan velje å ikkje stille krav til dokumentasjon. Sistnemnde kan typisk vere praktisk der det er bebuarar som openbert har funksjonsnedsetjingar som kvalifiserer til plass. Det er ei vurderingssak i kva grad ein bør regulere dokumentasjonskrava i vedtektene, eller la det vere opp til styret sitt skjøn. Ei etter måten grundig skriftleg regulering kan likevel vere eit godt bidrag for gode prosessar i sameiget.

Det lova heller ikkje regulert er korleis ein skal prioritere dersom fleire søkjer om å byte til seg tilrettelagd plass, eller korleis ein regulerer plikta til å byte bort ein tilrettelagd plass i tilfelle der det er fleire tilrettelagde plassar som ligg til ulike seksjonar. I gitte tilfelle kan det vere tenleg å regulere desse spørsmåla nærare.

Det kan også finnast andre løysingar som stettar kravet i lova.

Vedtekta må registrerast i Føretaksregisteret og kommunen har vetorett mot endring av vedtektsreguleringa. Vedtekta kan på dette punktet heller ikkje endrast utan at alle seksjonseigarane uttrykkjeleg har sagt seg samde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no